Таблица: MP3L - «Extended Proposal Lines». Маска имени таблицы: «MP3L%cc00»

Поле Тип поля Тип поля iScala Длина поля Точ­ность Длина iScala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
MP3L001 NCHAR STRING 10 0 10 Supplier Supplier   1 Да
MP3L002 NCHAR STRING 35 0 35 StockCode StockCode   2 Да
MP3L003 DATETIME DATE 0 0 8 Del.Date Del.Date   3 Да
MP3L004 NCHAR STRING 10 0 10 OrderNo OrderNo   4 Да
MP3L005 NCHAR STRING 6 0 6 BTTCode BTT_Code   5 Да
MP3L006 INT INTEGER 0 0 9 LTENo LTE_No   6 Да
MP3L007 INT INTEGER 0 0 9 LTRNo LTR_No   7 Да
MP3L008 NCHAR STRING 10 0 10 VariationCode Variation_Code      
MP3L009 INT INTEGER 0 0 9 MilestoneType Milestone_Type      
MP3L010 NCHAR STRING 10 0 10 CalendarID CalendarID      
MP3L011 NUMERIC X_NUMERIC 26 8 18 Duration Duration      
MP3L012 DATETIME DATE 0 0 8 ActualStartDate Actual_Start_Date      
MP3L013 DATETIME DATE 0 0 8 ActualFinishDate Actual_Finish_Date      
MP3L014 NCHAR STRING 15 0 15 InvoiceNo InvoiceNo      
MP3L015 NCHAR STRING 4 0 4 OwnerType OwnerType      
MP3L016 NVARCHAR VSTRING 35 0 35 OwnerID OwnerID      
MP3L017 NCHAR STRING 1 0 1 TimeUnit TimeUnit      
MP3L018 NCHAR STRING 4 0 4 Spare Spare      
MP3L019 NCHAR STRING 6 0 6 UDMSCode UDMS_Code      
MP3L020 INT INTEGER 0 0 1 Status Status      
MP3L021 DATETIME DATE 0 0 8 OriginalStartDate Original_Start_Date      
MP3L022 DATETIME DATE 0 0 8 OriginalFinishDate Original_Finish_Date      

Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 3.00 (x64) - 3.00.02254 | Material Production Control | Extended Proposal Lines