Таблица: ST19 - «PO Goods Receipt Statistics». Маска имени таблицы: «ST19%cc00»

Поле Тип поля Тип поля Scala Длина поля Точ­ность Длина Scala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
ST19001 NCHAR STRING 10 0 10 OrderNo Purchase Order Number   1 Да
ST19002 NCHAR STRING 6 0 6 OrderLine Purchase Order Line Number   2 Да
ST19003 NCHAR STRING 6 0 6 OrderSubLine Purchase Order Sub-line Number   3 Да
ST19004 NCHAR STRING 6 0 6 DeliveryLine Purchase Order Delivery Line Number   4 Да
ST19005 NCHAR SWITCH 1 0 1 OrderType Order Type 0 - Purchase Order Proposal / Request for Quotation
1 - Normal Order
2 - Back Order
3 - Direct Delivery to Customer
4 - Replenishment Order
5 Да
ST19006 INT INTEGER 0 0 10 Counter Line Counter   6 Да
ST19007 NCHAR STRING 8 0 8 ScaUser User      
ST19008 DATETIME DATE 0 0 8 TransactionDate Transaction Date      
ST19009 NCHAR STRING 8 0 8 TransactionTime Transaction Time      
ST19010 NCHAR STRING 2 0 2 TransactionType Transaction Type 10 - Created
20 - Updated
60 - Deleted
   
ST19011 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 Qty_PC_Unit Quantity (Purchase Unit)      
ST19012 NUMERIC X_NUMERIC 20 8 12 Qty_SC_Unit Quantity (Stock Unit)      
ST19013 NUMERIC MONEY 28 8 20 Price_OrderCurrency Unit Price (Order Currency)      
ST19014 NUMERIC MONEY 28 8 20 Price_LCU Unit Price (Local Currency)      
ST19015 NUMERIC X_NUMERIC 14 8 6 Discount_onLine% Discount Line %      
ST19016 NUMERIC X_NUMERIC 14 8 6 Discount_onOrder% Discount Order %      
ST19017 DATETIME DATE 0 0 8 Date_Delivery Date Delivered      
ST19018 NCHAR STRING 10 0 10 GoodsNote Goods Received Note      
ST19019 NVARCHAR VSTRING 20 0 20 DeliveryNote Delivery Note Number      
ST19020 NCHAR STRING 12 0 12 BatchID Batch ID      
ST19021 NCHAR SWITCH 1 0 1 Flag_Active Active      

Навигация: Структура БД iScala | Epicor iScala 2.3 - 2.03.3363 | Statistics | Purchase Order Goods Receipt Statistics