Таблица | Table: GL00 - «Ordered Reports File». Маска имени таблицы | Table Name Mask: «GL00%cc00»

Поле Тип поля Тип поля iScala Длина поля Точ­ность Длина iScala Комментарий Расширенный комментарий Дополнительное описание Пози­ция в инде­ксе Первич­ный ключ?
Field Field Type iScala Field Type Field Length Pre­cision iScala Length Comment Extended Comment Additional Description Index Position Is Primary key?
GL00001 NCHAR STRING 10 0 10 IndexKey Index Key   1 Да / Yes
GL00002 INT INTEGER 0 0 3 Min_xper Minimum Period      
GL00003 INT INTEGER 0 0 3 Max_xper Maximum Period      
GL00004 INT INTEGER 0 0 3 tag1 Print Transaction Report      
GL00005 INT INTEGER 0 0 3 tag2 Print Account Schedule      
GL00006 INT INTEGER 0 0 3 tag3 Print Balance List      
GL00007 INT INTEGER 0 0 3 tag4 Print General Ledger Reports      
GL00008 INT INTEGER 0 0 3 tag5 Print Sales Ledger Balance Report      
GL00009 INT INTEGER 0 0 3 tag6 Print Purchase Ledger Balance Report      
GL00010 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo01 General Ledger Report Number 1      
GL00011 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo02 General Ledger Report Number 2      
GL00012 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo03 General Ledger Report Number 3      
GL00013 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo04 General Ledger Report Number 4      
GL00014 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo05 General Ledger Report Number 5      
GL00015 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo06 General Ledger Report Number 6      
GL00016 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo07 General Ledger Report Number 7      
GL00017 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo08 General Ledger Report Number 8      
GL00018 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo09 General Ledger Report Number 9      
GL00019 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo10 General Ledger Report Number 10      
GL00020 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo11 General Ledger Report Number 11      
GL00021 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo12 General Ledger Report Number 12      
GL00022 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo13 General Ledger Report Number 13      
GL00023 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo14 General Ledger Report Number 14      
GL00024 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo15 General Ledger Report Number 15      
GL00025 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo16 General Ledger Report Number 16      
GL00026 NVARCHAR VSTRING 3 0 3 brepo17 General Ledger Report Number 17      

Навигация / Shortcut: Структура БД iScala / iScala DB structure | Epicor iScala 2.3 SR3 - 2.03.12787 | General Ledger | Ordered Reports File